Nostalgia

अमेरिकी सपना

तपाईका निजी सपना जति सबै सुहा, र सुरु हुन्छ अमेरिकी सपना जहाँ तपाई राख्न थाल्नुहुन्छ भावना बन्दकी र गर्नुहुन्छ लाहाछाप…